Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ochrona danych osobowych Klientów Serwisu jest dla Administratora bardzo ważna. Administrator przestrzega w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 2. Administrator przetwarza dane osobowych zgodnie z zasadami:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (przetwarzanie danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą);

 2. ograniczenia celu (zbieranie danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami);

 3. minimalizacji danych (zakres przetwarzania danych jest adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane);

 4. prawidłowości (przetwarzane dane powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane);

 5. ograniczenia przechowywania (dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane);

 6. integralności i poufności (dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych).PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Administrator - Małgorzata Korytowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MW SYSTEM Małgorzata Korytowska z siedzibą: 66-200 Świebodzin, ul. Piłsudskiego 20, Hotel Lubuski, NIP 9271363280, REGON 080452553, tel. 662-147-245, 661- 898-123, adres e-mail: kontakt@mwsystem-meble.pl

 1. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

 2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

 3. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, pod adresem http://sklep.mwsystem-meble.pl

 4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

  1. telefonicznie pod nr telefonu: 662-147-245, 661-898-123

  2. drogą elektroniczną na adres: kontakt@mwsystem-meble.pl

  3. korespondencyjnie na adres: 66-200 Świebodzin, ul. Piłsudskiego 20, Hotel Lubuski.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celach:

 2. podane i uzyskane w toku rejestracji w sklepie internetowym oraz składania i realizacji zamówienia. Dane te zbierane są w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

 3. podane w formularzach dostępnych w witrynie, w zakresie objętym polami formularza. Dane te zbierane są w celu zbieżnym z celem wypełnienia formularza lub objętym odrębną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 4. uzyskane podczas przeglądania przez użytkownika strony, to jest informacje o urządzeniu, wykorzystywanych do przeglądania aplikacjach, sposobie korzystania z witryny, lokalizacji, a także dane dostępne w plikach cookies. Dane te zbieramy celem dostosowania naszych usług do potrzeb twoich i innych użytkowników.

 5. historię korespondencji prowadzonej za pośrednictwem tej strony oraz przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w witrynie.

 6. podane i uzyskane w toku rejestracji w sklepie internetowym oraz składania i realizacji zamówienia. Dane te zbierane są w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

 7. podane w formularzach dostępnych w witrynie, w zakresie objętym polami formularza. Dane te zbierane są w celu zbieżnym z celem wypełnienia formularza lub objętym odrębną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 8. uzyskane podczas przeglądania przez użytkownika strony, to jest informacje o urządzeniu, wykorzystywanych do przeglądania aplikacjach, sposobie korzystania z witryny, lokalizacji, a także dane dostępne w plikach cookies. Dane te zbieramy celem dostosowania naszych usług do potrzeb twoich i innych użytkowników.

 9. historię korespondencji prowadzonej za pośrednictwem tej strony oraz przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w witrynie.

 10. podane i uzyskane w toku rejestracji w sklepie internetowym oraz składania i realizacji zamówienia. Dane te zbierane są w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

 11. podane w formularzach dostępnych w witrynie, w zakresie objętym polami formularza. Dane te zbierane są w celu zbieżnym z celem wypełnienia formularza lub objętym odrębną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 12. uzyskane podczas przeglądania przez użytkownika strony, to jest informacje o urządzeniu, wykorzystywanych do przeglądania aplikacjach, sposobie korzystania z witryny, lokalizacji, a także dane dostępne w plikach cookies. Dane te zbieramy celem dostosowania naszych usług do potrzeb twoich i innych użytkowników.

 13. historię korespondencji prowadzonej za pośrednictwem tej strony oraz przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w witrynie.

  1. zawarcia i realizacji umowy oraz rozpatrywania reklamacji,

  2. prowadzenia konta Klienta,

  3. marketingowych - prezentowania reklam, ofert lub promocji produktów lub usług Administratora i jego partnerów,

  4. analitycznych i statystycznych oraz lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Klientów,

  5. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  6. prowadzenia korespondencji z Klientami,

  7. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO,

 2. właściwych przepisów podatkowych.

 1. Odbiorcą danych osobowych Klienta są:

 1. osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych Klientów,

 2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych,

 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane Klienta mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Klienta. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia.

 2. Dane osobowe Klienta w zakresie koniecznym dla celów podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zawarta została ostatnia umowa lub dokonano rozliczenia z tego tytułu, w zależności co nastąpiło później.

Dane osobowe Klienta w Serwisie będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej aktywności Klienta w Serwisie.

W przypadku działań marketingowych dane przechowywane będą do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta, dane będą przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Dane osobowe mogą być przechowywane ponad okresy wskazane powyżej, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub będzie to niezbędne w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

 1. Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), przy czym jedynie pierwsza kopia przetwarzanych danych udostępniana jest nieodpłatnie, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę;

 2. prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);

 3. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;

 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO), w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane bez podstawy prawnej;

 5. prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO), w zakresie danych dostarczonych przez Klienta Administratorowi, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Serwisie jest dobrowolne, ale jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w szczególności do zawarcia i wykonania umowy oraz założenia i utrzymania konta.

 2. Dane osobowe Klienta podane w Serwisie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Nie będą one jednak stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb Klienta.

 2. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. cookies Administratora - zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu oraz cookies zewnętrzne - zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,

  2. cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki i usuwane trwale po zakończeniu sesji z pamięci urządzenia oraz cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu Klienta, na którym pozostają do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1.  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu przez Klienta; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. reklama),

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

 3. utrzymanie sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), w szczególności poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby Klient nie musiał ich za każdym razem podawać.

 1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.